REGULAMIN OGÓLNE WARUNKI UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Warsaw Interactive SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ogólne warunki umowy świadczenia usług (dalej jako „OWU”) stanowi integralną część umów świadczenia usług zawieranych przez Warsaw Interactive spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Warsaw Interactive”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu AK „Parasol” 3/123, 01-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552580, REGON 361261778, NIP 5223026832
 2. Warsaw Interactive udostępnia OWU za pośrednictwem serwisu internetowego umożliwiając zapoznanie się z OWU, odtwarzanie, przetwarzanie oraz drukowanie.
 3. Niniejsze OWU ma zastosowanie do wszystkich umów świadczenia usług zawierane przez Warsaw Interactive z Klientami w rozumieniu niniejszego OWU.
 4. Każdy Klient przed zawarcie umowy jest obowiązany zapoznać się z OWU, gdyż zawarcie umowy stanowi oświadczenie, że Klient zapoznał się z OWU i akceptuje jego treść.

  II. DEFINICJE

  1. Warsaw Interactive – Warsaw Interactive spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Warsaw Interactive”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu AK „Parasol” 3/123, 01-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552580, REGON 361261778, NIP 5223026832, dalej jako „Warsaw Interactive” lub “Agencja”.
  2. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego oraz osoby fizyczne działające na rzecz i rachunek przedsiębiorcy.
  3. Umowa – zawarta w formie dokumentowej umowa wykonania strony internetowej/sklepu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez dokonanie zakupu za pośrednictwem portalu pearbrand.pl lub Allegro.pl
  4. OWU – ogólne warunki umowy; modyfikacja OWU dopuszczalna jest wyłącznie w umowie zawieranej z Klientem.
  5. Strony – Warsaw Interactive i Klient;
  6. Serwis internetowy – przez serwis internetowy rozumie się serwis internetowy www.pearbrand.pl, sklep allegro, 7. Poczta elektroniczna Warsaw Interactive  – biuro@pearbrand.pl

III. PROCEDURA WSPÓŁPRACY


 1. Klient dokonuje zakupu konkretnej usługi w szczególności za pośrednictwem portalu Allegro, sklepu pearbrand.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w inny przyjęty sposób. Zakup usługi za pośrednictwem portalu Allegro, sklepu pearbrand.pl  oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się za zawarcie umowy w formie dokumentowej przewidzianej w art. X Kodeksu cywilnego.
2. Po dokonaniu zakupu Klient dokonuje płatności na wskazany numer rachunku bankowego. Wyjątkowo po dodatkowych ustaleniach z Warsaw Interactive możliwe jest dokonywanie płatności po rozpoczęciu pracy nad wykonaniem usługi.
3. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Warsaw Interactive Klient otrzymuje brief, który zobowiązany jest uzupełnić w celu przygotowania projektu serwisu internetowego. Brief projektowy jest wyznacznikiem jak projekt graficzny ma zostać zaprojektowany przez grafika. Brief nie powinien odbiegać od zakupionej oferty, zawierać wytyczne dodatkowe, które nie zostały zakupione. Należy dokładnie uzupełnić brief. Zmiana brief wiąże się z dodatkowymi opłatami jak za nowy projekt graficzny.
4. Na podstawie przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej briefu Warsaw Interactive przygotowuje projekt graficzny serwisu internetowego zgodny z założeniami wskazanymi przez Klienta, a także na podstawie własnego doświadczenia oraz wskazań wiedzy technicznej.
5. Klient po otrzymaniu projektu graficznego obowiązany jest niezwłocznie udzielić odpowiedzi, w której dokona akceptacji projektu bądź wskaże poprawki maksymalnie do 7 dni roboczych. W przypadku braku uwag projekt graficzny zostaje uznany za zaakceptowany. Warsaw Interactive projektuje maksymalnie tyle podstron, ile jest zawarte w ofercie, standardowo jest do 6 podstron. Jeżeli umowa zawierała możliwość nieograniczonej ilości poprawek Klient może wskazywać poprawki do momentu ostatecznej akceptacji projektu. W momencie akceptacji projektu Warsaw Interactive przystępuje do kodowania serwisu internetowego zgodnego z zawartą umową i możliwość zgłaszania poprawek graficznych jest wyłączona. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Warsaw Interactive może przyjąć poprawki przekazane do projektu na etapie kodowania serwisu internetowego.
6. W przypadku uwag ogólnych do strony internetowej Warsaw Interactive oczekuje na uwagi do zakodowanego serwisu do 7 dni mailowo. Uwagi dostarczone powinny być zarówno w formie opisowej wypunktowane z najwyższą starannością oraz w formie graficznej np. screen i zaznaczenie miejsca poprawy. Warsaw Interactive w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach może przyjąć poprawki na etapie kodowania strony internetowej lub wskazać odpowiedź odmowną wraz z argumentacją. W przypadku braku uwag do 7 dni serwis zostaje uznany za zaakceptowany przez Klienta.
7. Po zakończeniu kodowania i akceptacji serwisu internetowego Warsaw Interactive przenosi serwis na domenę własną Warsaw Interactive lub zakupioną wcześniej przez Klienta oraz na serwer własny Warsaw Interactive lub zakupiony wcześniej przez Klienta. Domena i serwer wykupiona przez Warsaw Interactive jest wydzierżawiona dla Warsaw Interactive przez firmę nazwa.pl i Warsaw Interactive ma prawo do jej czasowego używania. Warsaw Interactive wydzierżawia domenę i serwer dalej Klientowi na zasadzie dzierżawy ponownej. Klientowi udostępniony jest serwer poprzez przekazanie danych do logowania FTP. Jeśli Klient posiada własny serwer Warsaw Interactive przenosi serwis internetowy na serwer Klienta po podaniu danych do FTP i bazy danych przez Klienta. W obowiązku Klienta jest przygotowanie domeny oraz serwera do przeniesienia danych serwisu na FTP i bazę.
8. W momencie uzyskania przez Klienta dostępu do serwisu internetowego rozpoczyna się 7 dniowy okres testowania strony przez Klienta. Klient otrzyma od Warsaw Interactive wskazówki dotyczące typowych zasad testowania funkcjonalności serwisu internetowego. Strony mogą ustalić dłuższy termin testów serwisu internetowego. W ramach gwarancji trwającej przez okres 6 miesięcy Warsaw Interactive może odmówić dokonania napraw wad i usterek, które Klient dostrzegł lub przy zachowaniu należytej staranności mógł dostrzec w okresie testu serwisu internetowego.
9. Klient ma w obowiązku aktualizację oprogramowania sklepu lub strony, które są umieszczone na serwerze Warsaw Interactive, jak również z najwyższą starannością dbanie o legalność każdego oprogramowania , będącego na tym samym komputerze, z którego loguje się na własną stronę. Warsaw Interactive zastrzega sobie możliwość odłączenia strony lub sklepu, w przypadku kiedy zostały przekroczone parametry zapytań do bazy danych lub wykryto inne złośliwe oprogramowanie, zawirusowanie strony. Klient zobowiązuje się w takich przypadkach pilnie o naprawienie strony na własny koszt lub powierzenie pracy Warsaw Interactive. W przypadku powtarzających się sytuacji wyżej wymienionych, Warsaw Interactive zastrzega możliwość wypowiedzenia umowy hostingu strony ze skutkiem natychmiastowym.

10. Naruszenie powyższych obowiązków będzie skutkowało możliwością dochodzenia przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 100% wartości projektu (słownie: sto procent wartości projektu).

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od umowy korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy do 14 dni od otrzymania gotowego produktu określonego z przepisach Kodeksu cywilnego bądź po uzyskaniu zgody na odstąpienie przez Warsaw Interactive. . Klient może zwrócić się do Warsaw Interactive z wnioskiem o odstąpienie od umowy. Warsaw Interactive nie wyrazi zgody na odstąpienie w przypadku: a) rozpoczęcia prac związanych z realizacją indywidualnej usługi na rzecz Klienta; b) wykonania projektu lub części zamówionego przez Klienta.
2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

V. RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Strony na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłączają przepisy dotyczące rękojmi pomiędzy Warsaw Interactive a Klientem, także za wady ukryte.
2. Warsaw Interactive udziela Klientowi gwarancji na wykonanie serwisu internetowego:
a) 3 miesięczny suport – przez okres 3 miesięcy liczy od dnia przekazania Klientowi dostępu do serwera i wdrożenia serwisu internetowego Warsaw Interactive zobowiązuje się do udzielania Klientowi odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania panelu zarządzania treścią; odpowiedź na pytanie nie obejmuje dokonywania żadnych zmian w kodzie źródłowym serwisu internetowego; w celu skorzystania z suportu Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej kieruje pytanie, tytułując wiadomość elektroniczną według schematu: „[nazwa serwisu internetowego] – suport [numer kolejnego pytania];
b) 12 miesięczna – przez okres 12 miesięcy liczony od dnia przekazania Klientowi dostępu do serwera i wdrożenia serwisu internetowego Warsaw Interactive zobowiązuje do dokonania niezbędnych napraw obejmujących wyłącznie wady i usterki wynikające z niewłaściwego wdrożenia serwisu internetowego przez Warsaw Interactive powodującego niezgodność zaakceptowanego przez Klienta projektu z wdrożonym serwisem internetowym obejmującym odtwarzanie strony na głównych przeglądarkach internetowych, a także inne wady i usterki kodu źródłowego; gwarancja nie obejmuje napraw wad i usterek w przypadku dokonywania przez Klienta lub inne podmioty niezależne od Warsaw Interactive zmian w kodzie źródłowym serwisu internetowego
3. Zgłoszenie wady i usterki wynikające z gwarancji dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez rzeczowe przedstawienie problemu, wskazanie na wadę bądź usterkę, tytułując wiadomość elektroniczną według schematu: „[nazwa serwisu internetowego] – gwarancja [numer kolejnego zgłoszenia]. Odpowiedź Klient otrzyma od Warsaw Interactive w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki.


VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Warsaw Interactive oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie majątkowe do utworów stanowiących serwisy internetowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jest wyłącznie uprawnionym do nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie korzystania z utworu, a utwór jest wolny od obciążeń oraz praw osób trzecich.
 2. Warsaw Interactive przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe oraz udziela licencji do wykorzystania utworu na następujących polach eksploatacji w zakresie:
 1. zainstalowania, uruchomienia, przechowywania i korzystania z tych utworów na komputerze (serwerze) Klienta; utrwalania i zwielokrotniania utworu – zapisu utworu techniką cyfrową;
 2. zainstalowania serwisu internetowego lub ich części na komputerze (serwerze) w taki sposób, aby możliwe było korzystanie z ich rozwiązań, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem;
 3. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 4. sporządzenia kopii utworów w całości lub części, dla celów otrzymania kopii zapasowej i archiwalnej;
 5. zmiany w treściach strony, grafik, kodu strony i jej układu bez ograniczeń.
 6. Klient może przenosić licencję na korzystanie z utworu lub jego części na inne podmioty, za uprzednim poinformowaniem Warsaw Interactive w terminie 14 dnia od dnia przekazania licencji.
 7. Warsaw Interactive zachowuje prawo do prezentowania projektu serwisu internetowego w portfolio oraz do oznaczenia utworu swoim podpisem w stopce “Projekt i realizacja: Pearbrand Agencja Interaktywna”.

VII. INNE POSTANOWIENIA STRON

 1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy, niezależnie od formy przekazania i źródła, wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne oraz organizacyjne dotyczące drugiej Strony pod rygorem kary umownej 5000 zł.
  2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę nie będą udostępnianie nieuprawnionym osobom trzecim.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w OWU zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeks cywilny.
  2. Sądem właściwym w sprawach roszczeń związanych umowami zawieranymi przez Warsaw Interactive właściwy miejscowo jest sąd siedziby Warsaw Interactive.
  3. Wszelkie zmiany w OWU wprowadzane są przez Warsaw Interactive i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego Warsaw Interactive.

 

Chcesz porozmawiać o ofercie?
Oddzwonimy do Ciebie
do 60 sekund!

Podaj swój numer telefonu:

Możesz też zadzwonić pod numer
791 380 012

Oświadczam, że zgadzam się na przechowywanie danych osobowych i przetwarzanie ich w celu kontaktu zwrotnego

Podany numer telefonu posłuży wyłącznie do kontaktów w celu przedstawienia oferty interesującej Cię usługi. Nie będzie on przechowywany, ani przekazany innej firmie.

Sortuj według ceny

Cena: 49zł12751zł
Zostaw numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie!